چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
خانه / دانلود تحقیق مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

دانلود تحقیق مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

چكيده : در اين كار ، مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي را در مورد محلول سير شده سديم فلوئوريد پي گرفته ايم. در اين راستا قابليت حل شدن تركيب ياد شده را در آب خالص در دماي   به دو روش تبخير حلال و نشر اتمي شعله اي طي اندازه گيريهاي مختلف تعيين نموده ايم  و مقدار   براي آن بدست آمد. از سوي ديگر قابليت حل شدن ترموديناميكي،   ، از رابطه   حساب شد كه   انحلال از منابع معتبر كتابخانه اي محاسبه گرديد. از مقايسه   با   غلظتي   ، ملاحظه شد كه تفاوت آن دو بسيار قابل ملاحظه است. به دنبال آن   دباي – هوكل حساب شد:   كه ديده شد اين پاسخ نيز با پاسخ ترموديناميكي بسيار متفاوت است. سرانجام با دخالت دادن تجمع يوني (زوج شدن يونها) به اين نتيجه رسيديم كه … % يونهاي مثبت و منفي بصورت زوج يون هستند. علاوه بر آن در اين كار تاثير قدرت يوني و ثابت دي الكتريك بر قابليت حل شدن ، مورد مطالعه تجربي و تحليلي قرار گرفت.   پيشگفتار بسياري از پديده هاي زيستي ، طبيعي و نيز فرآيندهاي شيميايي در محلو …